Historie sboru - SDH Jistebnice

Přejít na obsah

Historie sboru

SDH Jistebnice > Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Jistebnici byl založen 15. června roku 1878. Tehdejší obecní zastupitelstvo schválilo Stanovy sboru a vykonávání policie požární bylo tímto převedeno na nově založený Hasičský sbor. Jako první dal k založení podnět tehdejší starosta obce Augustin Lauda, který oslovil všechny občany obce s tím, že se zřizuje sbor dobrovolných hasičů a vyzval je, aby jich do sboru vstoupilo co nejvíce.
První rok bylo 14 zakládajících členů, 39 přispívajících a 52 činných členů. Tehdejší císař věnoval ze svých důchodů hasičskému sboru 50 zlatých na nákup hasičských potřeb. Patronem sboru byl baron Nádherný, který věnoval na činnost 200 zlatých a stavební dřevo na stavbu cvičného leziště. Aby byl sbor řádně vycvičen a mohl dobře vykonávat v případě vypuknutí ohně svoji práci, byl povolán k jeho výcviku roku 1879 cvičitel Lov ze Sušice a roku 1884 cvičitel Čeněk z Votic. Že tento výcvik nebyl zbytečný, potvrdilo se již roku
1880, kdy zasahoval sbor poprvé a to velmi zdatně v Jistebnici „Na Pankráci" a následně ještě v témže roce v dnešní Palackého (v domě č. 32 požár vypukl) a Táborské ulici, kde padlo za oběť ohni 54 obytných budov i s přilehlými hospodářskými budovami.
Začátky práce sboru nebyly lehké, protože na vlastní činnost sboru chyběly jak peníze, tak i potřebné pomůcky. Činnost sboru byla dále rozvíjena a upevňována odbornými přednáškami, praktickými ukázkami i veřejnými cvičeními, které byly prováděny samotným sborem a to s velkými úspěchy a velmi dobrým hodnocením od občanů. Sbor měl velmi široké pole působnosti, od svého založení do roku
1908 vyjel k 71 požárům, u kterých členové účinně pomáhali.Byl také založen ochranný sbor, do kterého byli zařazeni starší členové sboru, kteří měli za úkol dozor nad vynesenými věcmi z požářiště. Byla také zřízena pohřební pokladna, která zanikla v roce 1953 při měnové reformě. Její finanční zůstatek byl věnován místní školní jídelně.
Do činnosti sboru byla také postupně zařazována samaritní služba. Sbor se zúčastňoval různých akcí, jako okrsková cvičení, župní srazy, okrskové a župní sjezdy a výstavy fotografií. Pravidelně se provádělo cvičení a školení členů. Největší problémy byly po zásazích v zimních měsících, protože nebyla možnost kde usušit hadice, které se nakonec sušily v místní pekárně pod pecí.
Nezapomínalo se ani na nástupce sboru. V roce
1932 byl zřízen odbor žáků, který měl 13 členů. Nemalé byly také problémy s výstrojí členů, například v roce 1937 bylo zakoupeno 36 blůz, čapek a opasků. Jelikož sbor neměl na celé zaplacení dostatek peněz, bylo na obci, aby zbylou část uhradila i s úroky.
Od roku
1938 až do roku 1945 byla činnost hasičů značně omezena a byla zaměřena pouze na hašení ohňů. Veškeré jiné akce musely být úředně povoleny a proto byly výrazně omezeny. Po osvobození se pomalu začal chod sboru dostávat do normálních kolejí, nebylo to však ideální, počáteční elán byl brzděn různými reorganizacemi jak ve sboru, tak i v celostátním vědem hasičstva.
V roce
1953 dochází k přejmenování organizace na Svaz požární ochrany. Jsou organizovány akce k získám odznaku „Vzorný požárník", provádí se plnění úkolů na úseku prevence a represe, začíná práce s mládeží a v ženském hnutí, organizují se dobrovolné brigády na opravy zbrojnice, techniky a pomoc obci při různých pracích.Stále se znovu řeší problémy s výstavbou nové zbrojnice, ovšem jako vždy bez úspěchu. Přicházejí dlouhá léta tzv. stereotypu, údržba techniky, oprava značně nevyhovující zbrojnice, nácviky na soutěže, zimní školení členů, pořádání již tradičních každoročních plesů, brigády na různých akcích obce, v místním JZD, a pod. Samozřejmě, že na hlavní poslání a účel organizace se nezapomíná, to vše bylo plněno.
Na začátku 60 let podstatně ochabla činnost mladých požárníků. Tak probíhala 60-tá léta, znovu se žádalo o výstavbu nové zbrojnice, ale zase marně. V roce
1966 byl udělen naší organizaci čestný odznak „Za příkladnou práci" krajským výborem ČSPO. V dalším roce je do okresního výboru ČSPO z naší organizace zvolen do funkce okresního velitele náš dlouholetý člen. Děd František. V roce 1968 jsou místní požární jednotky přejmenovány na „Požární sbory". Sbor je obvodovou výjezdní jednotkou, znovu se nárokuje nutnost výstavby nové zbrojnice, ale marnost nad marnost, i ve vysokých funkcích se opomíjí. Podobně jako léta minulá míjela i léta sedmdesátá, v roce 1978 bylo významné výročí pro sbor a sice 100 let od jeho založení . Byla slavnostní členská schůze, při které byly předány vybraným členům plakety, medaile, nebo jinéá vyznamenání, bylo provedeno námětové cvičení, uspořádána výstava historické i stávající techniky, dále výstava fotografií o činnosti sboru a pod.
Začala léta osmdesátá a v roce
1983 se obnovuje práce se školní mládeží, byla utvořena družstva mladých požárníků, které vedou zkušení instruktoři Pinc František, Němeček Blahoslav a Němečková Hana. Práce se začíná dařit, z mnoha soutěží si tito budoucí nástupci sboru přiváželi diplomy a jiná ocenění. Za odměnu byly pro ně pořádány letní tábory, kde se dále zdokonalovala jejich odbornost. Tyto veškeré akce byly financovány naším sborem i když děti byly z jiných sborů v rámci okrsku. Tak zvaná návratnost nových členů z družstev mladých požárníků byla tehdy minimální, ale od započaté práce upuštěno nebylo, práce s mládeží pokračovala dále. V devadesátých letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s obcí, je zakoupeno řezivo a členové sboru brigádnicky zhotovují pro děti stany s podsadami, je zakoupeno vybavení táborové kuchyně, velké potřebné stany a postupně veškeré další věci k táboření. Práce s „ mladými požárníky", jak je v této době uvádíme nadále pokračuje. V dnešní době se vynaložené prostředky a práce s mládeží náležitě vrací v podobě nových členů sboru, je to znát při činnosti sboru a i při soutěžích, které jsou uskutečňovány.
V roce
1995 došlo k ukončení činnosti mladých požárníků. Odstupující vedoucí jsou po zásluze za dosavadní dobrou práci odměněni. V následujícím roce se ujímá vedení mládeže Ryjáčková Romana a Kothajová Zuzana. V roce 1998 získal sbor nové mladé členy, manžele Netolických, kteří se velmi ochotně zapojili do práce s mládeží. V roce 2001 bratr Netolický přebírá funkci vedoucího mladých hasičů. Družstva si vedou velmi dobře,umísťují se v soutěžích vždy na předních místech.
V roce
2002 při velkých záplavách které postihly i naší oblast, musely děti opustit stanový tábor, neboť hrozilo jeho zaplavení, ke kterému nakonec nedošlo. Práce s dětmi se v dalších letech dostává na velmi dobrou úroveň. Za odměnu jsou pro členy družstev pořádány akce v podobě výletů, stanování v přírodě, návštěva u profesionálního HZS v Táboře a pod. Vybavení jejich klubovny je postupně doplňováno novým nábytkem.
V roce
1988 měl sbor 110. výročí založení, které bylo důstojně oslaveno jak slavnostní schůzí, tak i odměnami jednotlivých členů. Sboru byla udělena medaile"Za zásluhy", jako ocenění dlouholeté záslužné práce v oblasti svazové i společenské. V dalším roce došlo k zrušení Svazu požární ochrany a na mimořádném celostátním sjezdu 1. a 2. prosince 1990 byl přijat nový název „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka". Na práci sboru se kromě politické přípravy nic neměnilo. Stále přetrvávalo problematické uložení požární techniky, které bylo parkováno v již zcela nevyhovujících podmínkách a tak vedení našeho sboru, jeho zástupci Blahoslav Němeček, Karel Jahoda a Děd František mladší, oslovilo zastupitelstvo obce a požádalo o možnost vybudovat novou hasičskou zbrojnici. Tehdejší starosta obce, pan Miroslav Podzimek se zastupitelstvem obce byli této žádosti příznivě nakloněni a tak došlo k dohodě v níž se sbor zavázal k tomu, že veškeré práce které budou moci jeho členové vykonat, provedou formou brigád. Materiál, ostatní potřebné další práce a stránku finanční bude zajišťovat obec.
První výkop základů započal 5. června
1997. Na stavbě se pracovalo pravidelně ve středu odpoledne a o sobotách celý den a v nutných případech dle potřeby. Dostavovalo se 10 až 15 aktivních členů, kteří měli o vybudování zájem, ostatních jako by se to netýkalo. Stavba zdárně pokračovala i přes skeptické názory ostatních členů i občanů. Také při stavbě pomáhali pracovníci obce, firmy GS Technik, členové hasičského sboru Smrkov, mysliveckého sdružení Orlov, rybářského svazu Jistebnice a nemůžeme zapomenout ani na naše mladé hasiče, kteří také podle svých sil pomáhali.
Také v roce
1998 se pokračovalo se stavbou jak počasí dovolilo. Cíl pro tento rok byl takový, aby byla stavba dodělána „pod střechu". Vše se opravdu podařilo a stavba byla v listopadu přerušena a zazimována. Byl to takový nepsaný úkol členů ke stodvacátému výročí založení sboru. Na počest 120 let založení sboru byla uskutečněna pro občany i členy výstava historické i současné techniky s doložením množství dobových fotografií, proběhla slavnostní schůze, dekorování členů odznaky i plaketami a následovala taneční zábava.
Rok
1999 byl rokem na který mamě čekali naši předchůdci ze sboru: dokončili jsme a zprovoznili novou hasičskou zbrojnici! Byla to velká událost, když jsme mohli jako první zasednout 10. prosince při valné hromadě ve velké klubovně a užívat si tak plod naší práce. Tímto ne jenom my, ale i hasičská technika se dočkala důstojného stánku.
Rok
2000 byl ve znamení dokončovacích prací na hasičské zbrojnici, která byla slavnostně předána do užívání 20. října. Práce trvaly celkem 26 pracovních měsíců, stály hodně pracovního úsilí, vyžadovaly pevné nervy a vzájemné pochopení, ale stálo to za to a členská základna tímto děkuje všem, kteří se na výstavbě jakýmkoliv způsobem podíleli, ať to byli jednotlivci, firmy, společenské organizace, obec, sponzoři, nebo samotní členové sboru. Při výstavě zbrojnice odpracovali naši členové zdarma 3 720 hodin. Myslivecké sdružení Orlov 170 hodin a členové SDH Smrkov 77 hodin. Velký dík také patří tehdejšímu starostovi obce panu Miroslavu Podzimkoví. Díky všem. Při slavnostním otevření byla uspořádána výstava veškeré hasební techniky kterou sbor vlastní v garážích, a výstava všech dostupných fotografií o sboru a obci ve velké klubovně. O tuto akci byl neobyčejný zájem, přišlo na 200 občanů.
„Dům hasičů", tak se jmenuje naše dílo. V průčelí je umístěna socha svatého Floriána patrona hasičů, v přízemí jsou garáže, kde jsou zaparkovány dvě Tatry 148 a Avia 30 s veškerým vybavením, dílna, sklad, věž na sušení hadic a kompletní sociální zařízení. Jsme vedeni jako zásahová jednotka 3. stupně. V poschodí je společenská velká klubovna s malou kuchyňkou a barem, malá klubovna mladých hasičů, nezbytné WC a úklidová komora. Dále je ve stejném podlaží byt 3+1 s příslušenstvím. Klubovny jsou velmi dobře vybaveny zařízením, poháry, historickými i současnými fotografiemi a samozřejmě nechybí ani sborový prapor.
Rok
2002 byl poznamenán velkými povodněmi, při kterých náš sbor také zasahoval a po zásluze byl oceněn diplomem a  poděkováním z ministerstva vnitra. Byl zakoupen ručně vyšívaný oboustranný spolkový prapor od fy. Velebný z Ústí nad Orlicí.
V roce
2003 kdy uplynulo 125 let od založení sboru, jsme navázali družbu se SDH Jistebník. Slavnostně byl svěcen spolkový prapor v místním kostele, obřad byl spojen se mší za zemřelé členy sboru. Poté se odebral slavnostní průvod v čele se spolkovým praporem k pomníku padlým ve světové válce, kde za zvuků státni hymny byl položen věnec. Odtud se pokračovalo ke zbrojnici, která byla vysvěcena. Následovala prohlídka vystavené techniky, vozového parku a zbrojnice a také pohoštění hostů. Dále byla v sále KD slavnostní schůze za účasti pozvaných hostů, starosta OSH ČMS, bratr Měchura, páter Norbert Vehovský, který se vyjádřil, že svěcení praporu a zbrojnice je mimořádná událost nejen pro něho, ale i pro členy sboru, hosty i ostatní občany, dále starosta obce se členy zastupitelstva, starosta a zástupci  družebního SDH Jistebníku, SDH Sedlec, Božejovic, Hůrky, Orlova, Pohoří a Vlásenice. Ostatní pozvaní se nedostavili. Některým členům bylo předáno ocenění ve formě čestných uznání a medailí. Všem přítomným byly rozdány upomínkové předměty. V tomto roce jsme zasahovali u osmi ohňů. Stav členské základny v tomto roce je 49 mužů a 19 žen.
Rok
2004 byl ve znamení voleb nového výboru sboru, který také navrhl členské základně obnovit pro naše členky oslavu 8. března - bývalého MDŽ, což bylo schváleno. U příležitostí republikového 140. výročí vzniku PO byly na návrh výboru uděleny aktivním členům pamětní medaile.
V roce
2005 vyjížděla zásahová jednotka k devíti zásahům. Bylo zakoupeno 15 vycházkových stejnokrojů  nové verze. Také přijali naše pozvání hasiči z Jistebníku a tak jsme jim mohli oplatit pohostinnost a zábavu. Probíhalo školení členů zásahových jednotek a školení MUDr. Kratochvíla ze záchranného sboru Tábor. Stručný přehled získávání požární techniky pro potřeby hasičského sboru v Jistebnici: technika a věcné prostředky PO byly získávány z darů občanů, příspěvků obce a vlastní kulturní a společenskou činností, jako bylo hraní divadelních představení, plesy, taneční zábavy a různá veřejná vystoupení.

Rok
2007 byl bohatý na výjezdy: jen za první čtvrtletí bylo šest výjezdů. Pro zásahovou jednotku  se rozšířila působnost na obec Radkov a její přilehlé osady. Sbor obdržel od OSH medaili za příkladnou práci. V tomto roce se uskutečnil zájezd na Šumavu z Bavorské strany, kde nám dělal průvodce Mgr. František Kadoch. Též proběhlo snížení stavu členské základny o nečinné členy a od tohoto roku dáváme naším jubilantům zahrát písničku pro radost v rádiu. Na VVH v tomto roce převzal bratr František Děd starší z rukou starosty OSH záslužný odznak za rozvoj dobrovolného hasičstva.

V roce 2008 jsme oslavili 130. výročí založení našeho sboru. Významným hostem tohoto výročí byl hejtman Jihočeského kraje Dr. Jan Zahradník. Při této příležitosti byla vydána brožura událostí sboru za posledních třicet let. Též jsme se  zúčastnili  oslav 75. výročí založení českého hasičského sboru v Jistebníku. Nelze opomenout ani 25. výročí založení Mladých hasičů našeho sboru včetně  pořádání podzimního kola hry Plamen. V tomto roce naši dorostenci přivezli stříbrné medaile z krajské soutěže v Prachaticích. V naší klubovně jsme přivítali návštěvu seniorů z družebního města Erlachu ve Švýcarsku a proběhlo první pálení Vater na počest T. G. Masaryka.

V roce 2009 jsme kromě běžné činnosti uspořádali zájezd do Starého Plzence, Rokycan a Plzně. Bylo zakoupeno pět kompletních vycházkových uniforem. V tomto roce proběhly volby jak ve sboru, tak v okrsku, kde máme čtyři naše členy. Při volbách do OSH byl jako vedoucí rady velitelů zvolen bratr František Děd mladší a jako zástupce vedoucího rady mládeže byl zvolen bratr Jaromír Netolický.

V roce 2010 proběhl první návrh na vybudování táborové základny u rybníka Kaplice a obcí Jistebnice byly zakoupeny dvě stavební buňky. Dále jsme zakoupili první velký stan, který se plně osvědčil při zajištění občerstvení soutěže „Hry bez hranic. V červenci byl delegátem sjezdu SH ČMS náš člen bratr František Děd mladší. V Jistebnici probíhala rekonstrukce místního rozhlasu, kde jsme jako partneři pro účel provozování.

V roce 2011 se po skončení táboření  na táborové základně u rybníka Kaplice uskutečnil výcvik naší zásahové jednotky. V tomto roce se  Jistebnice opět stala městem.

V roce 2012 proběhly oslavy 750 let založení města Jistebnice, na kterých jsme se nemalou mírou podíleli. Na tyto oslavy byly pozvány naše družební sbory a významné osobnosti politického a společenského života, včetně náměstka ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Miloše Svobody. V tomto roce bylo zjištěno, že naše první sborová kronika je uložena ve Státním archivu.

V roce 2013 sbor zavedl podvojné účetnictví a internetové bankovnictví. V tomto roce proběhly oslavy 135. založení sboru. Ve spolupráci s filatelistou ing. Říhou bylo k tomuto výročí zhotovena nálepka na doporučené dopisy. Zásahová jednotka provedla ukázkové cvičení a výcvik pro firemní jednotku na Monínci. V našem Domě hasičů proběhl den otevřených dveří pro ZŠ a MŠ Jistebnice ve spolupráci se Střední hasičskou školou v Dubně u Příbrami.


V roce 2014 proběhly volby s tímto složením nového výboru: Starosta Blahoslav Němeček, místostarosta Jaromír Netolický, jednatel Stanislav Děd st., velitel František Děd, zástupce velitele Miroslav Maňák, hospodářka Jitka Tučková, referent mládeže Zuzana Bojková, referent žen Veronika Maňáková, strojník Josef Kolář, Referent MTZ Petr Miňha, preventista Michal Miňha, členové výboru: Karel Jahoda a Radek Muž, předseda kontrolní a revizní komise Karel Novák ml., členové KRK Jana Kortanová a Věra Dědová, kronikář Jaroslav Pejša.


V roce 2015 jsme se zúčastnili 7. ledna pohřbu druhého nejstaršího člena sboru br. Oty Nováka.

14. března proběhlo shromáždění delegátů okresu, kterého se za náš sbor zúčastnil Blahoslav Němečeka František Děd. Na tomto shromáždění byl navržen vedoucím okresní odborné rady velitelů br. František Děd a zástupcem vedoucího  okresní odborné rady mládeže br. Jaromír Netolický.

Poslední květnovou sobotu naše město navštívil  premiér ČR Bohuslav Sobotka v doprovodu hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, kteří též navštívili Dům hasičů, kde s nimi proběhla přátelská beseda.
Pátý sjezd SHČMS se tentokrát konal 4. července v Pardubicích, a z našeho sboru se ho zúčastnil br. František Děd.
V soutěži Dobráci roku jsme byli 18. září vylosováni jako první sbor v okrese Tábor a čtvrtý sbor Jihočeském kraji. Při této příležitosti Český rozhlas České Budějovice 21. září s br. Němečkem, br.Dědem, br.Dindou a br. Netolickým  uskutečnil rozhovor, který byl 25. a 27.září odvysílán  v rozhlase rádia České Budějovice.
29. října jsme se rozloučili na poslední cestě s naším nejstarším členem br. Janem Kubecem.
V měsíci listopadu nám byl předán dopravní automobil IVECO Daily, který byl financován z dotace Jihočeského kraje a města Jistebnice. O tento automobil bylo zažádáno již v roce 2014.
Počátkem měsíce prosince byla naše klubovna vybavena novým nábytkem, který nám zpříjemnil naší Výroční valnou hromadu, která se konala 12. prosince.

Letošní rok jsme zakončili 18. a 19. prosince první degustací vín z Moravy, která proběhla v Domě hasičů.

  


Rok 2016 jsme zahájili tradičním zvaním na hasičský ples, který proběhl 23.1.2016 v Kulturním domě v Jistebnici.
12. března jsme s našimi členkami sboru oslavili svátek MDŽ. Ve dnech 18.3. a 19.3. 2016 jsme opět v klubovně Domu hasičů uspořádali pro naše občany ochutnávku vína z Moravy.
1.4.2016 jsme uskutečnili besedu s armádním  kaplanem kpt. Mgr. Janem Bőhmem, který nás seznámil se službou kaplana doma i na misi v naší armádě.
V tomto měsíci jsme ještě odlehčili našemu  životnímu prostředí sběrem kovového šrotu a sběrem kamene na polnostech ing. Jiřího Maňáka.   
V měsíci květnu dne 7.5.2016 se konala okrsková soutěž ve Vlásenici, kde naše družstva mužů obsadila 3. a  4. místo a naše ženy si odvezly zlaté medaile. V běhu na 100 metrů s překážkami Pavlína Dolejší skončila na krásném 2.místě a v kategorii mužů Tomáš Dušek obsadil 4. místo.
V měsíci červnu vstoupili do svazku manželského naši dva členové a to: Petr Kálavský a Petr Hlavnička.
V měsíci červenci jsme jako již tradičně postavili táborovou základnu u rybníka Kaplice pro naše mladé hasiče a pro mladé hasiče z Klimkovic.
V tomto měsíci proběhlo Mistrovství České republiky mladých hasičů a dorostu v Českých Budějovicích, kterého se jako rozhodčí a na jeho přípravách podílel br. Jaromír Netolický.  
O Jistebnické pouti jsme opět pro občany uspořádali den otevřených dveří Domu hasičů.  
Dne 20.8.2016 jsme našim cyklistům pomohli se zabezpečením cyklistických závodů, kde jsme měli na starosti umývání kol, parkoviště a sprchy pro závodníky.
V měsíci září jsme v Domě hasičů uspořádali pro naše občany prodej pravého moravského burčáku.
Počátkem měsíce října jsme pro naše občany uspořádali besedu s panem Františkem Bartoněm o bezmotorovém zrcadlovém létání.
Poslední sobotu tohoto měsíce opět proběhlo pálení vater na počest T. G. Masaryka obohaceno ukázkami letů modelů letadel a ohňostrojem. Letošního pálení vater se zúčastnilo rekordních 166 účastníků.
V měsíci listopadu jsme doprovodili na poslední cestě br. Antonína Studenovského.
V tomto měsíci jsme popřáli nejstaršímu členovi sboru br. Karlovi Novákovi k jeho 91. narozeninám.
V měsíci listopadu jsme ještě uspořádali pro děti naší obce loutkové divadlo, které sehráli ochotníci ze Sezimova Ústí.
Tento měsíc jsme dostali sponzorské dary pro naše mladé hasiče od firmy E.ON na jarní soustředění a od pana Martina Soukupa sponzorský dar na zakoupení dresů pro mladé hasiče.
V měsíci prosinci jsme před vánoci opět uspořádali v Domě hasičů ochutnávku vín z Moravy.
Tento rok jsme zakončili smutnou událostí a to pohřbem  br. Františka Krejčího.


Rok 2017 letošní rok jsme opět zahájili přípravami na tradiční ples, který se konal 21.1.2017 v Kulturním domě v Jistebnici kde byl vydražen sborový kalendář našich žen.
V měsíci únoru  proběhlo školení  členů JSDH. 11. března jsme pro naše ženy uspořádali  oslavu MDŽ. V tomto měsíci na HZS v Táboře proběhlo školení a přezkoušení rozhodčích pro soutěže PS, kterého se zúčastnil Blahoslav Němeček, Aleš Němeček, Jaromír Netolický, Petr Miňha, Michal Miňha, František Děd a Stanislav Děd st.
Ve dnech 7.4. a 8.4. 2017 jsme opět v klubovně Domu hasičů uspořádali pro naše občany ochutnávku vín z Moravy.    
24.května  si JSDH převzala od THZ Polička novou TATRU 815. Tato Tatra byla pořízena z grantu IROP, Kde dotace  činila 90%.Další novou techniku jsme přivezli z HZS Tábor a to cisternu na podvozku STEYR.
27.května jsme uspořádali Okrskovou soutěž v PS, které jsme se zúčastnili jedním družstvem mužů v kategorii M I., kteří skončili druzí a jedním družstvem žen v kategorii Ž II.,které si vybojovalo zlatou medaili. V jednotlivcích Tomáš Dušek obsadil 6.místo, za ženy pak Jana Samcová 2., Pavlína Dolejšová 4. a Kateřina Ciprová 6. místo.  Zpestřením byla ukázka vyprošťování osob z osobního automobilu v podání hasičů z Votic.
O Jistebnické pouti jsme opět pro občany uspořádali den otevřených dveří Domu hasičů.
V měsíci srpnu  pravidelně zajišťujeme servis pro SPSVD Jistebnice při pořádání jejich cyklo maratonu, na kterém zajišťujeme regulaci dopravy v různých částech Jistebnice, mytí kol a  sprchy pro závodníky.    
V měsíci září jsme  zopakovali degustaci vín tentokrát obohacenou o pravý Moravský burčák.
10.října jsme doprovodili na poslední cestě br. Stanislava Kortana , který opustil naše řady ve věku 63 let.  Poslední říjnovou sobotu je u nás vždy Pálení Vater, letos proběhl již 9-tý ročník. Na Starou Horu se opět vydalo dost hasičů a mnoho jejich příznivců. Přes velmi větrné počasí se nás sešlo skoro 150. Naše členky připravily pro dětí mnoho poutavých soutěží. Program byl zpestřen ukázkou letů modelů v podání pana Jana Dolejšího, a ještě o ukázku výcviku a práce policejních psů v režii Policie Tábor a pak závěrečným ohňostrojem mistra Bédy Hladíka.
11. listopadu jsme uspořádali zájezd na letiště Václava Havla. Prohlídka letiště se nám moc líbila. 18. listopadu se někteří naši členové zúčastnili oslav 140. výročí založení sboru v Sedlci.
V tomto měsíci  se někteří naši členové zúčastnili rodinné oslavy našeho nejstaršího člena br. Karla Nováka staršího, kde mu popřáli k jeho 92. narozeninám.
Letošní rok jsme zakončili tradiční Výroční valnou hromadou.
Na konci roku má náš sbor celkem 86 členů, což je 46 mužů a 23 žen,10 mladých hasičů a 7 dětí v přípravce.
Naším největším sponzorem  již několik let je firma GS Technik.


Rok 2018 jako většinu předešlých let jsme opět letošní rok zahájili  tradičním zvaním na hasičský ples, který proběhl 20.1.2018 v Kulturním domě v Jistebnici.
Počátkem roku se s místními občany v Domě hasičů podělili o své zážitky manželé Dikanovi z návštěvy jistebnického rodáka Jana Šťastného v Americe.  
10. března jsme s našimi členkami sboru opět oslavili svátek MDŽ. Ve dnech 23. a 24. března 2018 jsme  v klubovně Domu hasičů uspořádali pro naše občany ochutnávku vína z Moravy.
V měsíci dubnu a květnu proběhly na půdě Domu hasičů úpravy krovu a zateplení půdy.
V měsíci dubnu jsme ještě odlehčili našemu  životnímu prostředí sběrem kovového šrotu a sběrem kamene na polnostech ing. Jiřího Maňáka.  
V tomto měsíci vstoupil do svazku manželského Ondřej Havnička  
12. května 2018 se konala okrsková soutěž v Božejovicích, kde naše družstvo mužů obsadilo 2. místo a naše ženy si odvezly zlaté medaile. 25. května jsme u příležitosti stého výročí založení republiky a 140. výročí založení našeho sboru zasadili památeční lípu, 19. června jsme položili věnec  k Památníku padlým na Náměstí. U příležitosti 140. výročí založení našeho sboru proběhla výstava ve výstavní síni, která probíhala až do srpna.
23. června proběhly samotné oslavy ke 140. výročí založení našeho sboru. Tyto oslavy se konaly v Kulturním domě, kam byli přizváni významní hosté z okresu a kraje, naše družební SDH z Jistebníku, zástupci SDH Sedlec, Nadějkov, Tábor, Chýnov a členové SDH z našeho okrsku. U této příležitosti byli někteří naši členové odměněni různými vyznamenáními.
V měsíci červenci vstoupila do svazku manželského Martina Berchová provdaná Ledvinová a v měsíci srpnu Iveta Klicmanová provdaná Ticháčková.
V měsíci srpnu jsme opět našim cyklistům pomohli se zabezpečením cyklistických závodů, kde jsme měli na starosti umývání kol, parkoviště a sprchy pro závodníky.
V tomto měsíci jsme pro děti z Jistebnice a okolí uspořádali ukončení prázdnin, kde pro ně byly připraveny různé hry, skákací hrad a na závěr  děti mohly skotačit v nastříkané pěně.
V měsíci září jsme v Domě hasičů uspořádali pro naše občany prodej pravého moravského burčáku.
V měsíci říjnu někteří naši členové zavítali do družebního SDH v Jistebníku, kde proběhly oslavy 85. výročí založení jejich sboru.
Poslední sobotu tohoto měsíce opět proběhlo pálení vater na počest T. G. Masaryka, kde byl pro děti připraven pestrý program. Letošního pálení vater se zúčastnilo více jak 160 účastníků.
8. listopadu náš starosta br. Blahoslav Němeček převzal v Přibyslavi jedno z nejvyšších vyznamenání SH ČMS a to: titul Zasloužilý hasič.
V tomto měsíci jsme též popřáli nejstaršímu členovi sboru br. Karlovi Novákovi k jeho 93. narozeninám.
Na začátku měsíce prosince jsme pro děti z Jistebnice a okolí uspořádali čertovskou merendu, kde pouštěli hrůzu Krampusáci.  
Letošní rok jsme zakončili Výroční valnou hromadou.
Na konci roku má náš sbor celkem 69 členů, což je 48 mužů, 21 žen, 15 mladých hasičů a 8 dětí v přípravce.

I v letošním roce byl naším největším sponzorem GS Technik.

  

Rok 2019 jako většinu předešlých let jsme opět letošní rok zahájili  tradičním zvaním na hasičský ples, který proběhl 26.1.2019 v Kulturním domě v Jistebnici. Na tomto plese naše děvčata předvedla taneční ukázku z Labutího jezera, též byl zde vydražen sborový kalendář s portréty některých našich žen.
V měsíci únoru bylo požádáno o dotaci na zakoupení nové motorové stříkačky PPS 12 u Nadace Agrofert. Tato žádost byla kladně vyřízena v měsíci září.
9. března jsme s našimi členkami sboru opět oslavili svátek MDŽ. Ve dnech 5. a 6. dubna 2019 jsme  v klubovně Domu hasičů opět uspořádali pro naše občany ochutnávku vína z Moravy.
V měsíci dubnu jsme ještě odlehčili našemu životnímu prostředí sběrem kovového šrotu.
 V měsíci květnu jsme na polnostech ing. Jiřího Maňáka pomohli se sběrem kamene.  
11.5.2019 se konala okrsková soutěž v Orlově, kde naše družstvo mužů obsadilo 4. místo a naše ženy skončily na 5. místě.  
V červenci jsme opět  u příležitosti poutě uspořádali Den otevřených dveří v našem Domě hasičů. Při táto akci nám pan Martin Soukup z Jistebnice daroval dřevořezbu sochy Svatého Floriána.
Tento měsíc oslavila své životní jubileum sestra Věra Dědová, které jsme k tomuto jubileu popřáli.
V měsíci srpnu jsme opět našim cyklistům pomohli se zabezpečením cyklistických závodů, kde jsme měli na starosti umývání kol, parkoviště a sprchy pro závodníky.
V tomto měsíci jsme opět pro děti z Jistebnice a okolí uspořádali ukončení prázdnin, kde pro ně byly připraveny různé hry, skákací hrad a na závěr děti  skotačily v nastříkané pěně.
Ve dnech 20.9 a 21.9.2019 jsme v Domě hasičů uspořádali pro naše občany prodej a ochutnávku pravého moravského burčáku spojenou s ochutnávkou a prodejem vína z Pálavy.
V měsíci září byl náš člen bratr František Děd Výkonným Výborem KSH Jihočeského kraje zvolen jako člen do Ústřední odborné rady represe.
V tomto měsíci jsme byli popřát k životnímu jubileu bratru Kájovi Dindovi.
Poslední sobotu v říjnu opět proběhlo pálení vater na počest T. G. Masaryka, kde pro děti naše ženy připravily pestrý program. Toto pálení vater nám zpestřili parašutisté, kteří nám předvedli seskok z letadla. Letošního pálení vater se zúčastnilo více jak 170 účastníků.
V měsíci listopadu jsme též popřáli nejstaršímu členovi sboru bratru Karlovi Novákovi k jeho 94. narozeninám a déle jsme popřáli k životnímu jubileu bratru Petrovi Šmejkalovi.
Na začátku měsíce prosince jsme pro děti z Jistebnice a okolí uspořádali čertovskou merendu za účasti Krampusáků.  
V tomto měsíci jsme k životnímu jubileu popřáli bratru Vladimírovi Maškovi.
Závěrem roku jsme pro občany uspořádali besedu o historii četnictva.
Letošní rok jsme zakončili Výroční valnou hromadou, kde byl zvolen nový výbor sboru. Po 25 letech se rozhodl ukončit  práci starosty sboru bratr Blahoslav Němeček a po bezmála po 34  letech i velitel sboru bratr František Děd.
Složení nového výboru sboru: starosta - Jaromír Netolický, místostarosta - Aleš Němeček, velitel - Miroslav Maňák, zástupce velitele - Michal Miňha,  
jednatel- Blahoslav Němeček, hospodář -Jitka Tučková,  
referent mládeže a kultury - Jan Netolický, referent žen - Veronika Maňáková, referent MTZ - František Děd, Revizor - Karel Novák ml.
Na konci roku má náš sbor celkem 73 členů, což je 47 mužů, 26 žen a dále 17 mladých hasičů a 6 dětí v přípravce.
Členové a členky  sboru odpracovali ve svém volnu  3234  hodin ve prospěch společnosti, na ochranu životního prostředí a propagaci Požární ochrany.  

V letošním roce byla naším největším sponzorem opět firma GS Technik.

Rok 2020 jsme zahájili   zvaním na náš tradiční hasičský ples, který proběhl 18.1.2020 v Kulturním domě v Jistebnici. Poslední lednový den, jsme na poslední cestě doprovodili našeho člena br. Jaroslava Pejšu.
 
Na konci měsíce února jsme pro naše spoluobčany zorganizovali přednášku o Chorvatsku.
 
13.3.2020 jsme pro mladé hasiče přivezli novou motorovou stříkačku, na kterou jsme dostali finanční dar od firmy Agrofert a Města Jistebnice. Tímto dnem nám díky epidemiologické situaci COVIDU-19 skončili veškeré společenské akce. Tak jsme se v měsíci dubnu a květnu vrhli na stavební úpravy interiéru v Domě hasičů. Zde jsme položili novou dlažbu ve velké klubovně a vymalovali veškeré společné prostory. Na této akci jsme odpracovali více jak 700 brigádnických hodin.
 
V měsíci květnu jsme ještě odlehčili našemu životnímu prostředí sběrem kovového šrotu.
 
V červnu nám naše členka sestra Lucka Peková vstoupila do svazku manželského.
 
Na počátku měsíce července jsme opět pro mladé hasiče postavili stanový tábor u rybníka Kaplice, který posloužil i pro mladé hasiče z Klimkovic.
 
V tomto měsíci jsme opět  u příležitosti poutě uspořádali Den otevřených dveří v našem Domě hasičů s malým občerstvením.
 
Na počátku měsíce srpna společně vstoupili do svazku manželského naši dva členové a to sestra Zuzka Bojková a bratr Honza Muž.
 
O pár dní déle jsme na poslední cestě doprovodili našeho nejstaršího člena sboru bratra Karla Nováka st.
 
V tomto měsíci jsme opět našim cyklistům pomohli se zabezpečením cyklistických závodů, kde jsme měli na starosti umývání kol, parkoviště a sprchy pro závodníky.
 
Na konci měsíce srpna jsme opět pro děti z Jistebnice a okolí uspořádali ukončení prázdnin, kde pro ně byly připraveny různé hry.
 
Na začátku měsíce září jsme pro OSH zjišťovali okresní shromáždění delegátů.
 
Ve dnech 18.9 a 19.9.2019 jsme v Domě hasičů uspořádali pro naše občany prodej a ochutnávku pravého moravského burčáku spojenou s prodejem vína z Pálavy.
 
V měsíci září byl náš člen bratr František Děd na shromáždění delegátů KSH Jihočeského kraje zvolen jako člen do Ústřední odborné rady represe.
 
Na konci tohoto měsíce se naši čtyři členové společně s naší farností zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky Gottharda Felixe v Koloveči.
 
V měsíci listopadu jsme na poslední cestě doprovodili našeho člena bratra Jardu Buriana st.
 
Jelikož naši mladí hasiči nemohli z důvodu epidemiologické situace pro naše seniory uspořádat Vánoční besídku, tak jim vyrobili perníčky s vánočním a novoročním přáním, které jim roznesli.
 
Na konci roku má náš sbor celkem 97 členů, což je 47 mužů, 26 žen a 24 mladých hasičů.
 
Členové a členky  sboru odpracovali ve svém volnu  2582  hodin ve prospěch společnosti, na ochranu životního prostředí a propagaci Požární ochrany.  
 
V letošním roce bylo naším největším sponzorem Město Jistebnice a firma GS Technik.

Rok 2021 naší první akcí v letošním roce byla smutná událost, protože jsme v únoru na poslední cestě doprovodili našeho člena bratra Františka Burdu. Jelikož v ČR v jarních měsících byla díky COVIDU-19 vyhlášena epidemiologická situace tak jsme prováděli pouze úklid a údržbu v Domě hasičů. V měsíci květnu jsme provedli po městě Jistebnici sběr kovového šrotu. Na Den dětí jsme pro naši Mateřskou školu v Jistebnici a pro Mateřskou školu z Nadějkova uspořádali den otevřených dveří v Domě hasičů.
 
Na začátku měsíce července jsme opět pro naše mladé hasiče postavili stanový tábor. 9. července se náš člen bratr František Děd zúčastnil VI. sjezdu SHČMS V Brně. Na Jistebnickou pouť jsme pro naše spoluobčany opět uspořádali den otevřených dveří v Domě hasičů. V polovině měsíce srpna jsme pomohli naším cyklistům s uspořádáním cyklistických závodů. Na konci tohoto měsíce jsme zorganizovali pro děti z Jistebnice a okolí ukončení prázdnin. Na konci  měsíce září jsme opět uskutečnili pro naše spoluobčany prodej moravského burčáku a vína. Vzápětí pan Ivan Svítek uspořádal Den otevřených dveří zdejšího zámku, kde jsme pro návštěvníky zajišťovali občerstvení a posezení. Poslední říjnovou sobotu jsme uspořádali již 12. ročník pálení vatry na počest úmrtí T.G.Masaryka. Této akce se zúčastnilo více jak 160 občanů.
 
13. listopadu náš člen br. Jaromír Netolický úspěšně dokončil Universitu dobrovolného hasiče promocí na Vysoké škole báňské v Ostravě.
 
V tomto měsíci byla opět v ČR vyhlášena epidemiologická situace z tohoto důvodu nemohli naši mladí hasiči  uspořádat Vánoční besídku pro seniory. Napečené perníčky s vánočním a novoročním přáním jim roznesli domů.
 
Na konci roku má náš sbor celkem 105 členů z toho je 46 mužů, 26 žen a 33 dětí.

V letošním roce bylo naším největším sponzorem Město Jistebnice a firma GS technik.    

Rok 2022 v tomto roce jsme opět díky epidemiologické situaci v ČR nemohli uspořádat náš tradiční hasičský ples. V měsíci únoru bratr František Děd úspěšně složil v Přibyslavi zkoušku na hasiče I. stupně. Počátkem měsíce března jsme uspořádali sbírku na pomoc Ukrajinským uprchlíkům. Tato sbírka byla předána konkrétním osobám. V tomto měsíci jsme pro naše ženy připravili oslavu MDŽ.

V měsíci dubnu jsme provedli po městě Jistebnici sběr kovového šrotu. Začátkem měsíce května byl bratru Blahoslavovi Němečkovi předán Řád Sv. Floriána. Na konci měsíce náš sbor pořádal okrskové kolo soutěže požárního sportu. Na Den dětí jsme pro naši Mateřskou školu v Jistebnici uspořádali den otevřených dveří v Domě hasičů. Následující sobotu bratr Karel Jahoda předvedl naší historickou čtyřkolovou stříkačku v Milevsku u příležitosti 150. výročí založení sboru. Na začátku července jsme opět pro naše mladé
hasiče postavili stanový tábor. V tomto měsíci bratr František Děd, Karel Jahoda a Standa Děd st. předvedli naší historickou čtyřkolovou stříkačku v obci Chyšky. Na konci července jsme zbourali stanový tábor pro naše mladé hasiče.

8. srpna nám naší základnu pro letní tábor zapálil neznámý žhář. Po tomto požáru byla vyhlášena veřejná sbírka, na které se vybralo bez mála 100 tisíc Kč. V polovině měsíce srpna jsme pomohli naším cyklistům s pořádáním cyklistických závodů a na konci tohoto měsíce jsme opět zorganizovali pro děti z Jistebnice a okolí ukončení prázdnin. V měsíci září jsme na Zámeckých oslavách, pro návštěvníky zajišťovali občerstvení a posezení. V tomto měsíci jsme pro naše spoluobčany opět připravili v Domě hasičů prodej moravského burčáku a vína. Poslední říjnovou sobotu jsme uspořádali již 13. ročník pálení vatry na počest úmrtí T.G.Masaryka. V měsíci prosinci naši mladí hasiči  připravili pro seniory Vánoční besídku.
 
Na konci roku má náš sbor celkem 107 členů z toho je 47 mužů, 27 žen a 33 dětí.

V letošním roce byly našimi největšími sponzory Město Jistebnice a firma GS technik.


Rok 2023 v měsíci lednu po dvouleté odmlce jsme opět mohli uspořádat  náš tradiční Hasičský ples. V březnu jsme pro naše ženy uspořádali oslavu MDŽ. V měsíci dubnu jsme po městě Jistebnici provedli sběr kovového šrotu. Tento měsíc se započali práce na obnově vyhořelého tábořiště, které se úspěšně dokončili před zahájením konání letního tábora pro naše mladé hasiče.  V měsíci květnu se br. Miroslav Maňák a br. Michal Miňha zúčastnili oslav 155. výročí založení SDH Tábor, kde předvedli naší sedmičkovou tatru. Tento měsíc jsme pomáhali naším cyklistům s uspořádáním závodů Šumavského poháru. 20. května družstvo mladších mužů a starších mužů  soutěžili na okrskové soutěži v Makově, kde mladší muži skončili na 3. místě a starší muži obsadili 4. místo. 24. června jsme oslavili 145. výročí založení našeho sboru. Na konci tohoto měsíce jsme opět pro naše mladé hasiče postavili stanový tábor. V měsíci červenci  br. František Děd, br. Karel Jahoda a br. Stanislav Děd st. navštívili s naší historickou stříkačkou (koňkou) oslavy 130. výročí založení sboru v Chyškách a 125. výročí založení sboru ve Smrkově. V tomto měsíci na Jistebnickou pouť jsme uspořádali den otevřených dveří v Domě hasičů s venkovním posezením a občerstvením. V letošním roce někteří naši členové  zúčastnili oslav založení SDH a to: 125. výročí založení sboru ve Smrkově a Božejovicích, 130. výročí založení sboru v Chyškách, 145. výročí založení sboru v Chýnově a 150. výročí založení sboru ve Voticích. V polovině měsíce srpna jsme pomohli naším cyklistům s pořádáním cyklistických závodů a na konci tohoto měsíce jsme opět zorganizovali pro děti z Jistebnice a okolí ukončení prázdnin. V měsíci září jsme na Zámeckém dobročinném festivalu zajišťovali pro návštěvníky občerstvení a posezení. V říjnu jsme uspořádali již 14. ročník pálení vatry na počest T.G. Masaryka. Na závěr roku naši mladí hasiči připravili pro naše seniory Vánoční posezení.

Na konci roku má náš sbor celkem 114 členů z toho je 48 mužů, 28 žen a 38 mladých hasičů.
 
Našimi největšími sponzory v letošním roce bylo Město Jistebnice, firma GS Technik, RNDr. Vladislav Kulič a Ing. Ivan Svítek.

Návrat na obsah